English

2021年外国留学生硕士入学考试合格名单

发布者:留学生部发布时间:2021-04-19浏览次数:2043

2021年上海戏剧学院外国留学生硕士研究生入学考试的成绩合格名单如下:

准考证号姓名
102790000002108Ong Sing Han
102790000002110Lim Yeeyan
102790000002101Megan Eileen Zhang
102790000002102Xiaoyu Zhang
102790000002103Honjo Haruka
102790000002107Yu-Xuan Pung
102790000002106Alexus Orlandrea Cruz
102790000002111Low Chia Jin
102790000002104Koh Yuen Shin
102790000002105Shelley Lesley Pryde
102790000002109Xinghao Liu


留学生办公室

2021年4月19日